จดโดเมน .ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งได้ สามารถออกหนังสือรับรองซึ่งระบุใจความดังนี้

  • หน่วยงานที่สังกัด
  • ที่ตั้งของสถานศึกษา
  • คำรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
  • ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษานั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญ

หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น

 ตัวอย่าง หนังสือรับรองขอจดทะเบียนชื่อโดเมน

 ตัวอย่าง สำเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

จดโดเมน .net.th

.net.th : สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เอกสาร :...

จดโดเมน .or.th

.or.th : สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์...

จดโดเมน .in.th

.in.th : สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) นโยบายเพิ่มเติม...

จดโดเมน .go.th

.go.th : สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 17 ธันวาคม...

จดโดเมน .co.th

.co.th : สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ เอกสาร :...