จดโดเมน .co.th

.co.th : สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ

เอกสาร : สามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

  • ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กรได้ (ไม่สามารถเพิ่มตัวอักษร)
  • ชื่อองค์กร 1 ชื่อ สามารถใช้อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น

หมายเหตุ กรณีไม่ใช่นิติบุคคล แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจดทะเบียน .co.th ได้ โดยยื่นเอกสาร ภ.พ.20

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

    a. หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. นิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย

    a. หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

    b. หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย

    c. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

  • รับรองว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน

กรณีที่ 2. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วม

  • ชื่อโดเมนจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมทุกตัวอักษร
  • หน่วยงาน/บุคคล ที่มีเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมมากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายนั้น

1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในประเทศไทย

    a. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วม ที่ได้จดทะเบียนและออกให้โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

2. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย

    a. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

    b. หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย

    c. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

  • รับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน
  • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน

 ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัดมหาชน [ Thai ] [ English ]

 ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.01 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ Thai ] [ English ]

(ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)

 ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.09 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ Thai ] [ English ]

(ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)

 ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ Thai ] [ Eng ]

 ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ [ Thai ] [ Eng ]

(ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)

 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ [ Thai ] [ English ]

 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ Thai ] [ English ]

 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม [ Thai ] [ English ]

 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง [ Thai ] [ English ]

 ตัวอย่าง จดหมายมอบอำนาจให้ใช้ชื่อบริษัทต่างประเทศจดทะเบียนชื่อโดเมน [ Tha ] [ English ]

 ตัวอย่าง จดหมายมอบอำนาจให้ใช้เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายการค้าร่วม/เครื่องหมายรับรองต่างประเทศจดทะเบียนชื่อโดเมน [ Tha ] [ English ]

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

จดโดเมน .net.th

.net.th : สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เอกสาร :...

จดโดเมน .ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า...

จดโดเมน .or.th

.or.th : สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์...

จดโดเมน .mi.th

.mi.th : สำหรับหน่วยงานทางทหาร เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย...

จดโดเมน .in.th

.in.th : สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) นโยบายเพิ่มเติม...