จดโดเมน .go.th

.go.th : สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ

ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545


เอกสารตัวอย่าง :

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

จดโดเมน .co.th

.co.th : สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ เอกสาร :...

จดโดเมน .mi.th

.mi.th : สำหรับหน่วยงานทางทหาร เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย...

จดโดเมน .ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า...

จดโดเมน .or.th

.or.th : สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์...

จดโดเมน .net.th

.net.th : สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เอกสาร :...