จดโดเมน .in.th

.in.th : สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

นโยบายเพิ่มเติม :

  • สามารถจดทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวน
  • ชื่อโดเมนสามารถตั้งได้โดยอิสระ ภายใต้ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" (เฉพาะข้อ 1-2,4-5)
  • เครื่องหมายการค้าต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.th เพื่อปกป้องสิทธิ์ โดยชื่อโดเมนจะต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกตัวอักษร แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่มีการใช้งานปกติ

เอกสาร : สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

  • เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร หรือ
  • หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน โดยระบุชื่อโดเมนและผู้ถือครอง

กรณีที่ 2. สำหรับบุคคลทั่วไป

  • บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • ใบขับขี่
  • หนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
  • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)

กรณีผู้ถือครองอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์แล้ว

 ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

จดโดเมน .net.th

.net.th : สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เอกสาร :...

จดโดเมน .go.th

.go.th : สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 17 ธันวาคม...

จดโดเมน .or.th

.or.th : สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์...

จดโดเมน .ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า...

จดโดเมน .co.th

.co.th : สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ เอกสาร :...