จดโดเมน .net.th

.net.th : สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ตัวอย่างเอกสาร PDF
 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

จดโดเมน .co.th

.co.th : สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ เอกสาร :...

จดโดเมน .go.th

.go.th : สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 17 ธันวาคม...

จดโดเมน .mi.th

.mi.th : สำหรับหน่วยงานทางทหาร เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย...

จดโดเมน .in.th

.in.th : สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) นโยบายเพิ่มเติม...

จดโดเมน .ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า...