จดโดเมน .or.th

.or.th : สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน

เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพื่อสังคม เป็นต้น

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กรที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรข้างต้น จะต้องแสดงหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่

1. หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้

  • รายนามคณะกรรมการ
  • วัตถุประสงค์
  • ที่อยู่
  • สำหรับโครงการ ให้ระบุวันสิ้นสุดของโครงการ

2. หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่จริง

  ตัวอย่างเอกสาร PDF

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

จดโดเมน .in.th

.in.th : สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) นโยบายเพิ่มเติม...

จดโดเมน .mi.th

.mi.th : สำหรับหน่วยงานทางทหาร เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย...

จดโดเมน .go.th

.go.th : สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 17 ธันวาคม...

จดโดเมน .co.th

.co.th : สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ เอกสาร :...

จดโดเมน .ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า...